ห้องจัดเลี้ยง เจเจ 4

ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 80 – 200 ท่าน

อัตราค่าบริการ

ชั่วโมงละ 5,000 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

เต็มวัน 5,000 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

โต๊ะละ 3,500 บาท

โต๊ะจีน (โต๊ะละ 8-10ท่าน)

5 โต๊ะขึ้นไป ไม่คิดค่าสถานที่