ห้องจัดเลี้ยง เจเจ 2

ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 30 – 40 ท่าน

อัตราค่าบริการ

ครึ่งวัน 4,000 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

เต็มวัน 8,000 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

โต๊ะละ 3,500 บาท

โต๊ะจีน (โต๊ะละ 8-10 ท่าน)

3 โต๊ะขึ้นไป ไม่คิดค่าสถานที่